Søk prosjektmidler

Brent Hackman
16.05.2018
NBBF inviterer herved klubber i hele landet til å søke midler til «Basket i skolen – klubb»


Midler fra FIBA er øremerket basketaktivitet i skolen i regi av klubb. NBBF inviterer herved klubber i hele landet til å søke midler til «Basket i skolen – klubb». Mange klubber gjør allerede fremragende innsats i skolene. NBBF ønsker å styrke dette arbeidet.

Søknadsfrist er 31. mai 2018! 

Basket i skolen – klubb
Hovedmålet med prosjektet «Basket i skolen – klubb» er å stimulere til mer basketball aktivitet i skolen og å rekruttere flere medlemmer. Via direkte støtte til klubbene skal klubbene hjelpes til å gjennomføre prosjekter i skoler tilknyttet klubbenes nedslagsfelt. Målgruppen for prosjektet er barn i 1. – 4. klasse. Prosjektsøknader som vektlegger tilbud til jenter vil prioriteres.

Prosjektmidler går til:

 • Klart definert aktivitet som gjennomføres i skolen, jmf. SFO/AKS aktivitet el. lignende aktivitet rettet mot 1. – 4. klassinger
 • Midlene skal gå til gjennomføring av aktiviteter for begge kjønn
 • Kan omfatte direkte tilskudd til trener (honorarer), utstyr til treningen (baller/reversibles) og/eller markedsføringsmateriell mv. 
 • Kan tildeles allerede oppstartede prosjekt

Fremgangsmåte:

 • Klubben sender søknaden til NBBF sentralt. (NBBF ved Brent Hackman)
 • NBBF vurderer søknader
 • NBBF utbetaler prosjektmidler til klubb direkte
 • En klubb kan søke om inntil 50.000,- i prosjektmidler. Ved særskilt gode prosjekter kan NBBF vurdere å øke tildeling av prosjektmidler

Krav til søknad:

 • Kun klubber som er tilsluttet NBBF kan søke
 • Kun én søknad pr. klubb
 • Strategiplan for klubben må vedlegges søknaden
  • Evt. beskriv; visjon, virksomhetside og verdier.
  • Målsettinger med kjerneaktivitet; bredde- og topp
  • Målsettinger med støtteaktivitet; økonomi, klubbutvikling o.l.
 • Klubben må sørge for at personene som skal gjennomføre tiltaket har fremvist gyldig politiattest for å jobbe med barn og ungdom
 • Prosjektet må på startes med tildelte midler innen utgangen av september 2018
 • Navn på personer i klubben som skal ta Trener EB el. Trener 1 må meldes til tilhørende region i forbindelse med at søknaden sendes inn.

  NBBF vil via sitt klubbutviklingsarbeid i regionene følge spesielt opp de klubbene som tildeles midler.

   Regnskap og rapportering:
   
 • Tilskudd overføres til klubbens konto og inntekter/utgifter bokføres i klubben vanlige regnskap. Det kreves ikke separat regnskap eller revisjon.
 • Tilskuddet betinges brukt slik det fremgår i søknaden med tilhørende budsjett.
 • Tildelte midler betales ut i to rater, 50 % ved oppstart, 50 % ved innlevert sluttrapport.
 • Klubbene som tildeles midler rapporterer direkte til NBBF
 • Rapporteringsfrist for tiltaket er:
  • Rapport I: Per årsskifte (september 2018)
  • Rapport II: Forut for juleferien (desember 2018)
 • Rapporten skal inneholde følgende:
  • Rapport I: Kort rapport med bilder og status.
  • Rapport II: Status på prosjektet og deltakerlister som inneholder navn, kjønn og alder. I rapporten skal det vurderes hva som er suksesskriterier og utfordringer, samt overføringsverdi til klubben. I denne rapporten skal det også vurderes hva dere har lykkes med, hva som kan bli bedre og veien videre.
 • Blir prosjektene ikke iverksatt etter en rimelig tidsfrist kan Norges Basketballforbund kreve å få tilbakebetalt midler.
 • Ved mangel på rapportering fra klubben kan Norges Basketballforbund kreve tilbakebetaling av allerede tildelte midler til prosjektet.

 

Pengene overføres ved kontraktsignering.

 

NBBF vil starte behandlingen av innkomne søknader så snart søknadsfristen har utløpt.

 

Vedlegg: Søknadsskjema

 

Kontaktpersoner:
Brent Hackman brent.hackman@basket.no