Midler til rekruttering

Lene Instebø
22.06.2018
Klubber i region vest kan søke om midler til rekrutteringstiltak.

Det vises til regionstinget 26. april 2018 der tinget vedtok å øke budsjett med kr 200.000 øremerket rekruttering. Styret i NBBF Region Vest har fått mandat av regionstinget til å komme med forslag til hvordan «rekrutteringsmidlene» kan anvendes på en best mulig måte innenfor fristen 31.12.2018.

Norsk basket har en vedtatt strategiplan med hovedfokus på klubbutvikling og trenerutvikling for å legge til rette for at klubbene har et apparat til å ta imot en økt rekruttering. Styret forutsetter at klubbene har det organisatoriske apparat på plass til å kunne ta imot nye spillere.

Hovedfokus for rekruttering er nye spillere 6-12 år, men styret vil ikke ekskludere søknader som også er rettet mot rekruttering av eldre spillere.

«Rekrutteringsmidlene» skal bidra til vekst i klubb av nye spillere av begge kjønn og styret er av den oppfatning at klubbene selv vet best hvordan midlene kan brukes i forhold til klubbens rekrutteringsplaner.


Styret legger frem forslag til hva det kan søkes midler til:

 • instruktør i forbindelse med aktivitet rettet inn mot skolen – SFO basket (forutsatt at det er gratis for elevene å delta)
 • Arrangørstøtte for EBC arrangement rettet inn mot skole/SFO
 • Åpen hall med fokus på basketballaktivitet
 • Tilbud om aktivitetsdag på skolens planleggingsdager
 • Utstyr til trening (baller/reversibles) i forbindelse med rekrutteringstiltak? og/eller markedsføringsmateriell mv. 

 

Det gis ikke økonomisk midler for utbetaling av trenerlønninger i klubb.

 

Dersom klubben kan legge ved i søknaden strategiplan for rekruttering vil dette telle positivt. Det samme gjelder om søkende klubb ønsker å delta i klubbutviklingsprosess og kan navngi trener til å delta på trener EB kurs eller trener1 høsten 2018.

 

Fremgangsmåte:

 • Klubben sender søknaden til NBBF Region Vest v/Lene Instebø, lene.instebo@basket.no
 • NBBF Region Vest styret vurderer søknadene førstkommende styremøte 15. august
 • NBBF Region Vest utbetaler midlene klubb direkte med en 50/50-fordeling

Krav til søknad:

 • Kun klubber som er tilsluttet NBBF Region Vest kan søke
 • Kun én søknad pr. klubb
 • Styret i klubben skal ha godkjent tiltaket
 • Dersom klubben har strategiplan for rekruttering må den vedlegges søknaden
 • informasjon om hvorvidt klubbene har trenere til å ta imot nye spillere eller om det tenkes å sende spillere på trenerkurs.
 • Klubben må sørge for at personene som skal gjennomføre tiltaket har fremvist gyldig politiattest for å jobbe med barn og ungdom.
 • Prosjektet/Tiltaket må være igangsatt 1. oktober.
 • Det skal rapporteres innen 15. desember.
 • Tiltaket/prosjekt som varere utover 31.12 skal rapporteres senest 14 dager etter prosjektet er ferdig. Frist er dog innen 1. april.

 

Midlene utbetales i to omganger der 50% av innvilget søknadssum utbetaling ved oppstart av tiltaket (1. oktober), og resterende 50% utbetales ved innkommet og godkjent sluttrapport. Dersom klubben ikke leverer inn rapport, vi utdelte midler kreves tilbake.

 

NBBF Region vil via sitt klubbutviklingsarbeid følge spesielt opp de klubbene som tildeles midler.

Søknaden skrives på eget søknadsskjema som ligger her

Søknadsfrist 1. august.