Gir stipend for å delta på camp

Dave Severns (fra Clippers) gir gode råd til Ingeborg Hagen Birkeland fra Hop BBK (foto: Bergen Elite).

NBBF
20.02.2018
Bergen Elite bidrar til å senke terskelen for deltakelse i form av økonomisk støtte.

Norges Basketballforbund har blant annet følgende i sin virksomhetside:

Norsk basket skal: 

- Tilby alle barn og ungdom som ønsker å spille basketball et aktivitetstilbud som gir mestringsfølelse og med det øke rekrutteringen og hindre frafallet.

- Være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.


Takket være penger fra Sparebankstiftelsen SR-bank kan Bergen Elite tilby en rekke stipender til spillere som ønsker å delta på Elite Basketball Camp i Bergen i sommer. Det betyr at spillere kan få dekket hele deltakeravgiften, og tilreisende kan også få dekket noe av kostnadene ved å bo og reise til Bergen. For å få stipend, må man sende søknad til bergenelitebasketballcamp@gmail.com innen 1. april 2018 og samtidig må egen klubb bekrefte at deltakeren kommer fra en familie med liten betalingsevne.

«Vi kommer IKKE til å fortelle utad hvem som har fått tildelt deltakerstipend. Det vil kunne bli oppfattet som stigmatiserende», forteller Fredrik Hannestad i Bergen Elite.

Hensikten med stipendet er å kunne tilby fire dager med kvalitetsundervisning fra amerikanske NBA-trenere uavhengig av foresattes økonomi. Noen ungdommer blir ekskludert fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer på grunn av svak økonomi. Dette kan føre til en økt opplevelse av ikke å høre til. Dessverre er antall unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende.

Elite Basketball Camp gjennomføres for ungdom fra 13 år og oppover den 7. – 10. august 2018 i Haukelandshallen i Bergen. Les mer om hvordan du får stipend på www.elitebballcamp.no.


Norges Basketballforbund oppfordrer, de klubber som har anledning, til å jobbe for å senke de økonomiske barrierene i norsk basket. Ved å ha fokus på dette bidrar norsk basket til å jobbe for det som er NIFs formål (Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015-2019).

Utdrag fra IPD bilag 1 – NIFs formål)

(1) «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

(2) «Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.»

Idrettspolitisk dokument 2015-2019